Fabrizio Moro – Pensa

Share

×

DOWNLOAD PDF SHEET MUSIC:

LYRICS
Pensa – Lyrics

PIANO
Pensa – Piano

SYNTH PAD
Pensa – Synth Pad

GLOCKENSPIEL
Pensa – Glockenspiel

VIOLIN
Pensa – Violin

UKULELE
Pensa – Ukulele

ELECTRIC GUITAR
Pensa – Electric Guitar

ELECTRIC BASS
Pensa – Electric Bass

DJEMBE’
Pensa – Djembè

DRUM SET
Pensa – Drum set

FULL SCORE
Pensa – Full Score